Kategóriák:

Vásárlással kapcsolatos információk:
- Rendelés menete
- Szállítási módok
- Garanciális feltételek és elállási jog
- Általános szerződési feltételek
- Problémakezelés
- Banki információk
- Kapcsolat

alfagsm.hu

Problémakezelés

Az ASZF 7. pontjától:

7. Elállás joga

7.1.Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ezt a szándékát lehetőleg email formájában jelezze. Csatolja az itt található „elállási jog” nyilatkozatot is kitöltve és aláírva a visszáruhoz. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

7.2.Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.3.Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát

7.4.Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a vevőt terhelik. Mint például a visszaküldés költsége és a kiszállítási költség. A szállítási szolgáltatás teljesül akkor amikor átveszi a csomagot, ezért ennek a költségét nem tudjuk megtéríteni. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.5.Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.6.Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.7.Az elállási jog nem illeti meg azt a fogyasztót aki:

 • -a webshopban készleten nem tartott, csak rendelésre címkével megjelölt a vevő külön kérésére rendelhető terméket rendelt.
 • -LCD kijelzőről, érintőpanelről a védőfóliát eltávolította, illetve az alkatrészen ragasztónyom, sérülés található. Szalagkábelek esetében az ESD zacskó nem eredeti bontatlan állapotában érkezik vissza hozzánk.
 • -az átvételtől számított 14 napon belül nem jelzi az elállási szándékát.
 • -az elállási szándékának jelzése után 14 napon belül nem juttatja vissza részünkre a vásárolt alkatrészt. Ebben az esetben csak csereterméket tudunk felajánlani a vásárló részére.

7.8.A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • a.a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • b.olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • c.romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • d.olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • e.olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • f.olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • g.olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • h.lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • i.hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • j.nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • k.lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • l.a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.9.Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.10.A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11.Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.12.Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

7.13.A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.14.A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.15.Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

7.16.A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.17.Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

7.18.Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

7.19.A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.20.Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.21.Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.22.Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

8. Jótállás, szavatosság

 • Kellékszavatosság

8.1.Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 • Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 • Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3.Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 • Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4.Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 • Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6.Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7.Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 • Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8.Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9.Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10.Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11.A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

8.12.Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 • Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

8.13.Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 • A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.14.Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15.Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

Webshopunk, hirdetett termékei esetében a törvényben meghatározott az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jár el.

Szervizalkatrészeink (LCD kijelző, érintőpanel, szalagkábel, hangszórók stb.) működésére 1 hónap garanciát vállalunk.

A garanciális igény nem érvényesíthető, ha:

 • -a visszaküldött termék nem az alfagsm.hu által forgalmazott termék
 • -az adott termékre a jótállási idő lejárt.
 • -a szervizalkatrészt nem szakszerviz építette be
 • -a szerviz által készített szakvéleményt a hibásnak vélt visszáruhoz nem csatolta
 • -a probléma szakszerűtlen beszerelésből adódik, az alkatrész sérülten érkezik vissza.
 • -a visszapostázott terméken sérült, vagy nem található meg a garanciacímke
 • -a visszapostázott csomagban a termék mellett nem található meg az általunk küldött eredeti számla, és a vevő által kinyomtatott, aláírt panaszfelvételi jegyzőkönyv, amelyet ide kattintva tölthet le.

Garanciális probléma esetén e-mailben vegye fel velünk a kapcsolatot, a hiba pontos leírásával (amennyiben lehetséges fotóval mellékelve). Ezt követően tudjuk csak megkezdeni a garanciális ügyintézést.

A visszapostázásnál kérjük figyelembe venni, hogy a visszaküldés során keletkező sérülésekért nem vállalunk felelősséget, kérjük minél biztonságosabban csomagoljon.

Sérülten visszaérkező termék esetén a terméket postafordultával visszaküldjük.

Utánvéttel küldött csomagokat, ajánlás nélküli leveleket NEM veszünk át.

A visszaküldés költsége a vevőt (visszaküldőt) a cseretermék postaköltsége pedig a webshopot terheli.

Amennyiben elsőre nem megfelelő terméket küldtünk, a visszaküldés díja -maximum 600Ft- minket terhel, ezt visszatérítjük.

9.1.Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2.A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3.A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4.A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5.A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6.Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7.A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8.A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

10. Vegyes Rendelkezések

10.1.Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2.Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. Panaszkezelés rendje

11.1.Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2.Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3.Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4.Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

11.5.Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

11.6.Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677
 • E-mail: nfh@nfh.hu

11.7.Vagy területi szerveihez:

 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
 • Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
 • Főosztályvezető: dr. Molnár Péter
 • Cím: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19.
 • Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475.
 • Telefonszám: +36 52 533 924, Telefax: +36 52 327 753
 • E-mail: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu
 • Ügyfélszolgálat (rezsipont):
 • hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00
 • pénteken 8.00 – 12.00

11.8.Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
 • Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Telefonszáma: (52) 500-749
 • Fax száma: (52) 500-720
 • Név: Dr. Hajnal Zsolt
 • E-mail cím: info@hbkik.hu;
 • A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

11.9.A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.10.Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.11.Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.